Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ

ARTICLES
Fazlıoğlu, B. & B. Dalgıç & A.B. Yereli (2019), «The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish
Manufacturing Firms», Industry & Innovation, 26(4), 439-460, DOI: 10.1080/13662716.2018.1440196.
Sosyoekonomi, 27(39), 245-256, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.01.14.
Kızıltan, M. & A. Golovko & A.B. Yereli (2019), «Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi»,
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(1), 61-79.
Akbayır, F. & A.B. Yereli (2018), «Mali Alan ve Ölçüm Yöntemleri», Sosyoekonomi, 26(38), 253-270, DOI:
10.17233/sosyoekonomi.2018.04.14.
Artışların Değerlendirilmesi», Sosyoekonomi, 26(35), 169-193, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.316886.
Tosun, C. & O. Uçar & N. Bağdadioğlu & A.B. Yereli (2017), «Türkiye, AB ve OECD Ülkelerindeki Akaryakıt Vergilerine Dair
Mukayeseli Bir Değerlendirme», Vergi Sorunları, S. 351, Aralık, 63-77.
Yereli, A.B. & İ. Yaman (2017), «Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat Mı, Tehdit Mi?», Sosyoekonomi, 25(34), 69-86,
DOI: 10.17233/sosyoekonomi.336430.
Akbulut, H. & A.B. Yereli (2017), «FDI and Indirect Taxes - Sector Approach: The Case of Turkey», International Journal
of Economics and Financial Issues, 7(5), 112-118.
Yereli, A.B. (2017), «Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye'deki Durum», İnsan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası,
Eylül-Ekim (163), 50-55.
between 17th and 18th Centuries», Int. J. of Economic Policy in Emerging Economies, 10(1), 109-115, DOI:
10.1504/IJEPEE.2017.083898.
Çobanoğulları G. & A.B. Yereli (2017), «Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme», Sosyoekonomi, 25(31), 109-125, DOI:
10.17233/sosyoekonomi.288626.
Yereli, A.B. (2016), «Türk Dünyasında Teknolojik İşbirliğinin Önemi ve Teknoparklar», Yeni Türkiye, Bilim ve Teknoloji Özel
Sayısı II, Temmuz-Aralık, 89, 409-416.
"Patent Box" Rejimi», Sosyoekonomi, 24(29), 183-203, DOI: 10.17233/se.2016.07.001.
Örneği ve Türkiye İçin Öneriler», Sosyoekonomi, 24(28), 209-234, DOI: 10.17233/se.55933.
Örneği», Sosyoekonomi, 24(27), 103-119; DOI: 10.17233/se.08975.
Convergence Hypothesis», Socioeconomica, 4(8), 253-276; DOI: 10.12803/SJSECO.48134.
Uçar, O. & C. Tosun & A.B. Yereli & N. Bağdadioğlu (2015), «An Inquiry on the Nature of Rises in the Turkish
Government Spending since the Beginning of World War II», International Journal of Business and Management Studies,
04(02), 39-47.
Yereli, A.B. & E. Atsan & M. Kızıltan (2015), «Yolsuzlukla Mücadelede e-Yönetişim ve Kırgızistan'daki Durum», MJSS
Manas Journal of Social Studies, Kyrgyz-Turkish Manas University, 4(1), 129-150.
Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & I.Ş. Selçuk (2015), «Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı
ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme», Sosyoekonomi, 23(23), 113-138; DOI: 10.17233/se.01411.
Selçuk, I.Ş. & A.M. Köktaş & A.B. Yereli (2015), «Estimation of Residential Energy Demand in Turkey and Expenditure
Groups: Evidence from 2012», International Journal of Economics and Research, 6(1), 20-29.
Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & I.Ş. Selçuk (2015), «Osmanlı İmparatorluğu'nda Ödeme Gücüne Göre Vergi Uygulamaları:
17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri Üzerine Bir İnceleme», T.C. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8
(1), Ocak, 209-221.
Yereli, A.B. & O. Uchar (2014), «Inheritance and Gift Tax Application in Turkish Tax System», Tax Journal of Azerbaijan,
Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan, Special Issue, 59-76.
Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & I.Ş. Selçuk (2014), «Türkiye'de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler»,
Sosyoekonomi, 22(22), 273-295; DOI: 10.17233/se.04288.
Yereli, A.B. (2014), «Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasında İktisadi İşbirliğinin Önemi», Türk Yurdu, Türk Ocakları
Genel Merkezi, 103(322), Haziran, 61-64.
Yereli, A.B. & O. Uçar (2014), «Türk Vergi Sistemi'nde Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması», Azerbaycanın Vergi Jurnalı,
Azerbaycan Respublikasının Vergiler Nazirliyi, Mart-Aprel, 2/2014, 55-72.
Yereli, A.B. & I.F. Orkunoğlu Şahin (2014), «Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi»,
Sosyoekonomi, 21(21), 265-279; DOI: 10.17233/se.45141.
Kara, T. & A.B. Yereli & L. Schintler (2014), «Building Turkic Healthcare Union for World Peace and Making Possible
March, 196-214.
Yereli, A.B. (2014), «Hukuk ve Demokrasi Ekseninde 17 Aralık Girişimini Yeniden Düşünmek», Türk Yurdu, Türk Ocakları
Genel Merkezi, 103(318), Şubat, 9-12.
Yereli, A.B. & A.F. Koç (2013), «Türkiye'de Kredi Kartları Piyasasına Yönelik Kamu Müdahaleleri», Sosyoekonomi, 20(20),
287-309; DOI: 10.17233/se.28909.
Yereli, A.B. (2013), «Türk Dünyasında İktisadi Bütünleşme Arayışları», Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos, 9(53), 1211-
1222.
Değerlendirilmesi», Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık, 161, 21-32.
Yereli, A.B. & İ. Kobal & A.M. Köktaş (2010), «Türkiye'de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği»,
Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Kasım, 47(549), 5-20.
Öneri», Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Eylül-Ekim, 13(69), 36-39.
Yereli, A.B. (2009), «Basic Principles of Having More Liberal Constitution in Turkey», Sosyal Bilimler Dergisi, Kırgızistan-
Türkiye MANAS Üniversitesi, 9(22), 225-237.
Borçların Gelişimi», Mali Pusula, Haziran, 5(54), 15-30.
Yereli, A.B. & S. Yıldız & Y. Ayyıldız (2007), «Kırgızistan'da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları», Mali Pusula, Kasım, 3
(35), 116-135.
Yereli, A.B. (2007), «Türkiye'de Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yapısı», Mali Pusula, Ekim, 3(34), 86-101.
Yereli, A.B. & İ.E. Seçilmiş & A Başaran (2007), «Shadow Economy and Public Debt Sustainability in Turkey», Economic
Annals, Scientific Journal of Faculty of Economics, University of Belgrade, 52(173), 85-104;
DOI: 10.2298/EKA0773085B.
Sosyal Bilimler Dergisi, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi, 7(17), 153-175.
Yereli, A.B. (2006), «Cep Telefonlarında Bedelsiz Görüşmelerin Vergisel Boyutu», Mali Pusula, Temmuz, 2(19), 13-17.
Yereli, A.B. (2005), «Macroeconomic Effects of Tax Competition in Turkey», South East Europe Review, May, 2005/1, 8
(1), 19-38.
Yereli, A.B. (2005), «2005 Yılı Vergi Politikası Çerçevesinde Arz Yönlü İktisat Yaklaşımı», Finans-Politik & Ekonomik
Yorumlar, Mart, 42(492), 62-68.
Yereli, A.B. & O. Karadeniz (2004), «Türkiye' de Kayıtdışı İstihdamın Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Etkisi», e-Yaklaşım,
Haziran, 12(138), 835-852.
Vergilendirilmelidir?», Yaklaşım, Şubat, 12(134), 38-47.
Yereli, A.B. (2004), «Vakıfların Vergi Muafiyeti ve Üç Hukuki Yanlış», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği
Yayını, Ocak, 184, 106-116.
Yereli, A.B. (2003), «Türkiye' de Özel Amaçlı Bölge Uygulamaları», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği
Yayını, Temmuz, 178, 130-137.
Yereli, A.B. (2002), «Hizmet İşletmeleri Açısından Adisyon Yükümlülüğü», Yaklaşım, Ağustos, 10(116), 57-62.
Yereli, A.B. (2002), «Türk Hukuk Sisteminde Parafiskalite», Sosyal Güvenlik Dünyası, Nisan-Haziran, 4(14), 38-48.
Yereli, A.B. (2001), «Adli Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları», Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları
Derneği Ya­yını, Mayıs, 237, 113-116.
Yereli, A.B. (2001), «Kiralık Otomobil Yatırımlarına Uygulanan Devlet Yardımları», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri
Derneği Ya­yını, Mart, 150, 183-197.
Yereli, A.B. (1997), «Tasarruf Politikalarının Oluşumunda Vergi Sisteminin Rolü», Maliye Yazıları, Ni­san-Haziran, 55, 64-89.
Yereli, A.B. (1997), «Türkiye' de Demokrasinin Siyasal İktisadı ve Ekonomik Anayasa», Yeni Türkiye, Ocak-Şubat, 3(13),
298-301.
Stratejisi», Maliye Yazıları, Ekim-Aralık, 49, 70-90.
Yereli, A.B. (1995), «Ulusal Ekonomide Otomatik Düzenleyicilerin Rolü», Maliye Yazıları, Temmuz-Eylül, 48, 62-75.
Yereli, A.B. (1994), «1994 Krizi Sonrasında 1995 Yılı Teşvik Rejiminden Beklentiler», Vergi So­run­ları, Ma­liye Ge­lirler
Kontrolörleri Derneği Yayını, Kasım-Aralık, 75, 94-112.
İktisadi ve İdari Bilimler Fa­kültesi Dergisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, 9(1), 79-104.
Değerlendi­rilmesi», Maliye Yazıları, 41, Ekim-Aralık, 64-81.
Yereli, A.B. & M. Meriç (1993), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı», Banka ve Ekonomik
Yorumlar, Eylül-Ekim, Yıl 30, Sayı 9/10, 51-61.
Yereli, A.B. (1993), «1993 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Teşvik Primi Uygula­ması», Vergi Sorun­ları, Ma­liye Gelirler
Kontrolörleri Derneği Yayını, Eylül-Ekim, Sayı 68, 64-71.
Yereli, A.B. & H. Egeli (1993), «Konsolide Bütçe Gelirlerindeki Gelişmelerin İstikrarı Sağlamadaki Rolü», İktisat, İşletme ve
Finans, Yıl 8, Sayı 90, Eylül, 51-63.
Yereli, A.B. (1993), «1993 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Teşvik Primi Uygula­ması», Maliye Postası, Yıl 14, Sayı 311,
15 Ağustos, 41-47.
Yereli, A.B. & M. Meriç (1993), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı», Vergi Sorunları, Maliye Gelir­ler
Kontrolörleri Derneği Yayını, Mayıs-Haziran, Yıl 12, Sayı 66, 35-47.
Yereli, A.B. & M. Meriç (1993), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı», İktisat İşletme ve Finans, Yıl 8,
Sayı 85-86, Nisan-Mayıs, 22-31.
Yereli, A.B. & M. Meriç (1992), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı», Maliye Yazıları, 35, Nisan-
Haziran, 63-74.
Yereli, A.B. (1991), «İşveren Üzerindeki Ücret Yükü-Ücret Üzerindeki Devlet Yükü», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler
Kontrolörleri Derneği Ya­yını, Kasım-Aralık, 1991/6, 42-52.
Yereli, A.B. (1991), «Vergisel Bir Teşvik Olarak Yatırım İndirimi ve Türkiye Uygula­ması», İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, T.C. Dokuz Eylül Üni­versi­tesi, 6(2), 225-247.
Önerileri» Konulu İnceleme Yarışmasında Mansi­yon Kazanan Eser, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, İnceleme
Yarış­ması Özel Sayısı, 1987/1, 16(1), 138-164.