Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
ARTICLES

Yereli, A.B. & I.F. Orkunoğlu-Şahin (2020), «Vergi Otomasyon Sisteminin Yapay Zeka İle Etkileşimi», Vergi Sorunları,
Mart, (378), 9-16.

Akbayır, F. & A.B. Yereli (2020), «Türkiye'de Birincil Dengeyi Etkileyen Faktörler», Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İİBF Dergisi, 15(2), 565-582.

Toguzbayeva, A. & A.B. Yereli & G. Movkebaeva (2019), «Pairing the EU and the SREB: Problems and Prospects for
Development», Journal of Philosophy, Culture and Political Science, 70(4), 96-104.

Örneği», Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 737-756.

Uçar, O. & A.B. Yereli (2019), «Hukuka Uygunluk Kriteri Olarak "Ölçülülük" İlkesinin Yüksek Yargı Organlarının Vergi
Kabahatlerine İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi», Vergi Sorunları, Aralık, (375), 9-25.

Yereli, A.B. & F. Karasac & F. Akbayır (2019), «Middle-Income Trap: A Literature Review», Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2), 950-964.

Yereli, A.B. & I.F. Orkunoğlu-Şahin (2019), «Yapay Zekanın Ekonomi, Toplumsal Refah ve Vergilendirme Üzerindeki
Etkisi», Vergi Dünyası, Kasım, 39(459), 6-19.

Günümüze Tarihsel Bir Değerlendirme)», Sosyoekonomi, 27(42), 203-226, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.04.11.

Akbayır, F. & A.B. Yereli (2019), «Bir İktisadi Denge Meselesi Tüketimde Yerli Malı Tercihi», Akademi Sosyal Bilimler
Dergisi, 6(18), 409-417.

Yaman, İ. & A.B. Yereli (2019), «Ulusal Varlık Fonlarının Politik Boyutu», Sosyoekonomi, 27(41), 263-282, DOI:
10.17233/sosyoekonomi.2019.03.14.

Suçlarına İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi», Maliye Dergisi, Ocak-Haziran, (176), 575-598.

Fazlıoğlu, B. & B. Dalgıç & A.B. Yereli (2019), «The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish
Manufacturing Firms», Industry & Innovation, 26(4), 439-460, DOI: 10.1080/13662716.2018.1440196.

Sosyoekonomi, 27(39), 245-256, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.01.14.

Kızıltan, M. & A. Golovko & A.B. Yereli (2019), «Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi»,
Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(1), 61-79.

Akbayır, F. & A.B. Yereli (2018), «Mali Alan ve Ölçüm Yöntemleri», Sosyoekonomi, 26(38), 253-270, DOI:
10.17233/sosyoekonomi.2018.04.14.

Orkunoğlu-Şahin, I.F. & A.B. Yereli (2018), «Mükelleflerin Vergiye Direnme Yöntemleri ve Türkiye'de Günah
Vergilerindeki Artışların Değerlendirilmesi», Sosyoekonomi, 26(35), 169-193, DOI: 10.17233/sosyoekonomi.316886.

Tosun, C. & O. Uçar & N. Bağdadioğlu & A.B. Yereli (2017), «Türkiye, AB ve OECD Ülkelerindeki Akaryakıt Vergilerine
Dair Mukayeseli Bir Değerlendirme», Vergi Sorunları, Aralık, (351), 63-77.

Yereli, A.B. & İ. Yaman (2017), «Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat Mı, Tehdit Mi?», Sosyoekonomi, 25(34), 69-86,
DOI: 10.17233/sosyoekonomi.336430.

Akbulut, H. & A.B. Yereli (2017), «FDI and Indirect Taxes - Sector Approach: The Case of Turkey», International Journal
of Economics and Financial Issues, 7(5), 112-118.

Yereli, A.B. (2017), «Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye'deki Durum», İnsan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası,
Eylül-Ekim, (163), 50-55.

Courts between 17th and 18th Centuries», Int. J. of Economic Policy in Emerging Economies, 10(1), 109-115, DOI:
10.1504/IJEPEE.2017.083898.

Çobanoğulları G. & A.B. Yereli (2017), «Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme», Sosyoekonomi, 25(31), 109-125, DOI:
10.17233/sosyoekonomi.288626.

Yereli, A.B. (2016), «Türk Dünyasında Teknolojik İşbirliğinin Önemi ve Teknoparklar», Yeni Türkiye, Bilim ve Teknoloji
Özel Sayısı II, Temmuz-Aralık, (89), 409-416.

"Patent Box" Rejimi», Sosyoekonomi, 24(29), 183-203, DOI: 10.17233/se.2016.07.001.

Bankası Örneği ve Türkiye İçin Öneriler», Sosyoekonomi, 24(28), 209-234, DOI: 10.17233/se.55933.

Türkiye Örneği», Sosyoekonomi, 24(27), 103-119; DOI: 10.17233/se.08975.

Yereli, A.B. & D. Bülbül (2015), «Mali Yönetim ve Mali Denetim Açısından Kamu Zararı», Güncel Mevzuat, Kasım-Aralık,
10(119-120), 68-80.

Yereli, A.B. & M. Kızıltan & E. Atsan (2015), «Analysis of Central Asia Economic Integration Projects from the Viewpoint
of Convergence Hypothesis», Socioeconomica, 4(8), 253-276; DOI: 10.12803/SJSECO.48134.

Uçar, O. & C. Tosun & A.B. Yereli & N. Bağdadioğlu (2015), «An Inquiry on the Nature of Rises in the Turkish
Government Spending since the Beginning of World War II», International Journal of Business and Management Studies,
04(02), 39-47.

Yereli, A.B. & E. Atsan & M. Kızıltan (2015), «Yolsuzlukla Mücadelede e-Yönetişim ve Kırgızistan'daki Durum», MJSS
Manas Journal of Social Studies, Kyrgyz-Turkish Manas University, 4(1), 129-150.

Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & I.Ş. Selçuk (2015), «Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir
Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme», Sosyoekonomi, 23(23), 113-138; DOI: 10.17233/se.01411.

Selçuk, I.Ş. & A.M. Köktaş & A.B. Yereli (2015), «Estimation of Residential Energy Demand in Turkey and Expenditure
Groups: Evidence from 2012», International Journal of Economics and Research, 6(1), 20-29.

Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & I.Ş. Selçuk (2015), «Osmanlı İmparatorluğu'nda Ödeme Gücüne Göre Vergi Uygulamaları:
17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri Üzerine Bir İnceleme», T.C. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 8(1), Ocak, 209-221.

Yereli, A.B. & O. Uchar (2014), «Inheritance and Gift Tax Application in Turkish Tax System», Tax Journal of Azerbaijan,
Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan, (Special Issue), 59-76.

Yereli, A.B. & A.M. Köktaş & I.Ş. Selçuk (2014), «Türkiye'de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler»,
Sosyoekonomi, 22(22), 273-295; DOI: 10.17233/se.04288.

Yereli, A.B. (2014), «Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasında İktisadi İşbirliğinin Önemi», Türk Yurdu, Türk Ocakları
Genel Merkezi, Haziran, 103(322), 61-64.

Yereli, A.B. & O. Uçar (2014), «Türk Vergi Sistemi'nde Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması», Azerbaycanın Vergi
Jurnalı, Azerbaycan Respublikasının Vergiler Nazirliyi, Mart-Aprel, 2/2014, 55-72.

Yereli, A.B. & I.F. Orkunoğlu Şahin (2014), «Türkiye'deki Hanehalklarının Haberleşme Talebinin Ampirik Analizi»,
Sosyoekonomi, 21(21), 265-279; DOI: 10.17233/se.45141.

Kara, T. & A.B. Yereli & L. Schintler (2014), «Building Turkic Healthcare Union for World Peace and Making Possible
March, 2(3), 196-214.

Ocakları Genel Merkezi, 103(318), Şubat, 9-12.

Yereli, A.B. & A.F. Koç (2013), «Türkiye'de Kredi Kartları Piyasasına Yönelik Kamu Müdahaleleri», Sosyoekonomi, 20
(20), 287-309; DOI: 10.17233/se.28909.

Yereli, A.B. (2013), «Türk Dünyasında İktisadi Bütünleşme Arayışları», Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos, 9(53), 1211-
1222.

Değerlendirilmesi», Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık, (161), 21-32.

Yereli, A.B. & İ. Kobal & A.M. Köktaş (2010), «Türkiye'de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği»,
Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Kasım, 47(549), 5-20.

Bir Öneri», Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Eylül-Ekim, 13(69), 36-39.

Yereli, A.B. (2009), «Basic Principles of Having More Liberal Constitution in Turkey», Sosyal Bilimler Dergisi, Kırgızistan-
Türkiye MANAS Üniversitesi, 9(22), 225-237.

Dış Borçların Gelişimi», Mali Pusula, Haziran, 5(54), 15-30.

Yereli, A.B. & S. Yıldız & Y. Ayyıldız (2007), «Kırgızistan'da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları», Mali Pusula,
Kasım, 3(35), 116-135.

Yereli, A.B. (2007), «Türkiye'de Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yapısı», Mali Pusula, Ekim, 3(34), 86-101.

Yereli, A.B. & İ.E. Seçilmiş & A Başaran (2007), «Shadow Economy and Public Debt Sustainability in Turkey»,
Economic Annals, Scientific Journal of Faculty of Economics, University of Belgrade, 52(173), 85-104; DOI:
10.2298/EKA0773085B.

Sosyal Bilimler Dergisi, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi, 7(17), 153-175.

Yereli, A.B. (2006), «Cep Telefonlarında Bedelsiz Görüşmelerin Vergisel Boyutu», Mali Pusula, Temmuz, 2(19), 13-17.

Yereli, A.B. (2005), «Macroeconomic Effects of Tax Competition in Turkey», South East Europe Review, May, 2005/1, 8
(1), 19-38.

Yereli, A.B. (2005), «2005 Yılı Vergi Politikası Çerçevesinde Arz Yönlü İktisat Yaklaşımı», Finans-Politik & Ekonomik
Yorumlar, Mart, 42(492), 62-68.

Yaklaşım, Haziran, 12(138), 835-852.

Vergilendirilmelidir?», Yaklaşım, Şubat, 12(134), 38-47.

Yereli, A.B. (2004), «Vakıfların Vergi Muafiyeti ve Üç Hukuki Yanlış», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği
Yayını, Ocak, (184), 106-116.

Yereli, A.B. (2003), «Türkiye'de Özel Amaçlı Bölge Uygulamaları», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği
Yayını, Temmuz, (178), 130-137.

Yereli, A.B. (2002), «Hizmet İşletmeleri Açısından Adisyon Yükümlülüğü», Yaklaşım, Ağustos, 10(116), 57-62.

Yereli, A.B. (2002), «Türk Hukuk Sisteminde Parafiskalite», Sosyal Güvenlik Dünyası, Nisan-Haziran, 4(14), 38-48.

Yereli, A.B. (2001), «Adli Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları», Vergi Dünyası, Maliye Hesap Uzmanları
Derneği Ya­yını, Mayıs, (237), 113-116.

Yereli, A.B. (2001), «Kiralık Otomobil Yatırımlarına Uygulanan Devlet Yardımları», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler
Kontrolörleri Derneği Ya­yını, Mart, (150), 183-197.

Yereli, A.B. (1997), «Tasarruf Politikalarının Oluşumunda Vergi Sisteminin Rolü», Maliye Yazıları, Ni­san-Haziran, (55),
64-89.

Yereli, A.B. (1997), «Türkiye'de Demokrasinin Siyasal İktisadı ve Ekonomik Anayasa», Yeni Türkiye, Ocak-Şubat, 3(13),
298-301.

Stratejisi», Maliye Yazıları, Ekim-Aralık, (49), 70-90.

Yereli, A.B. (1995), «Ulusal Ekonomide Otomatik Düzenleyicilerin Rolü», Maliye Yazıları, Temmuz-Eylül, (48), 62-75.

Yereli, A.B. (1994), «1994 Krizi Sonrasında 1995 Yılı Teşvik Rejiminden Beklentiler», Vergi So­run­ları, Ma­liye Ge­lirler
Kontrolörleri Derneği Yayını, Kasım-Aralık, (75), 94-112.

İktisadi ve İdari Bilimler Fa­kültesi Dergisi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, 9(1), 79-104.

Değerlendi­rilmesi», Maliye Yazıları, Ekim-Aralık, (41), 64-81.

Yereli, A.B. & M. Meriç (1993), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı», Banka ve Ekonomik
Yorumlar, Eylül-Ekim, 30(9-10), 51-61.

Yereli, A.B. (1993), «1993 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Teşvik Primi Uygula­ması», Vergi Sorun­ları, Ma­liye Gelirler
Kontrolörleri Derneği Yayını, Eylül-Ekim, (68), 64-71.

Yereli, A.B. & H. Egeli (1993), «Konsolide Bütçe Gelirlerindeki Gelişmelerin İstikrarı Sağlamadaki Rolü», İktisat, İşletme
ve Finans, Eylül, 8(90), 51-63.

Yereli, A.B. (1993), «1993 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatına Göre Teşvik Primi Uygula­ması», Maliye Postası, 15 Ağustos,
14(311), 41-47.

Yereli, A.B. & M. Meriç (1993), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı», Vergi Sorunları, Maliye Gelir­ler
Kontrolörleri Derneği Yayını, Mayıs-Haziran, 12(66), 35-47.

Yereli, A.B. & M. Meriç (1993), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Kullanımı», İktisat İşletme ve Finans,
Nisan-Mayıs, 8(85-86), 22-31.

Yereli, A.B. & M. Meriç (1992), «Vergilendirme Yetkisi ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı», Maliye Yazıları, Nisan-
Haziran, (35), 63-74.

Yereli, A.B. (1991), «İşveren Üzerindeki Ücret Yükü-Ücret Üzerindeki Devlet Yükü», Vergi Sorunları, Maliye Gelirler
Kontrolörleri Derneği Ya­yını, Kasım-Aralık, (6), 42-52.

Yereli, A.B. (1991), «Vergisel Bir Teşvik Olarak Yatırım İndirimi ve Türkiye Uygula­ması», İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, T.C. Dokuz Eylül Üni­versi­tesi, 6(2), 225-247.

Önerileri» Konulu İnceleme Yarışmasında Mansi­yon Kazanan Eser, Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi,
İnceleme Yarış­ması Özel Sayısı, 1987/1, 16(1), 138-164.