Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
OTHERS

Yereli, A.B. (2017), «Maliye Söyleşileri - Bize Göre Maliye, Bize Göre Türkiye», Söyleşi, Söyleşen: F. Deyneli, Sentez
Yayınları, Şubat, Ankara.

Fazlıoğlu, B. & B. Dalgıç & A.B. Yereli (2016), «The Effect of Innovation on Productivity: Evidence from Turkish
Manufacturing Firms», MPRA Paper 75773, University Library of Munich, Germany.

Yereli, A.B. & I.Ş. Selçuk & A.M. Köktaş (2015), «Kırgızistan'ın Enerji Tüketim Projeksiyonu», içinde: Prof.Dr. Cusup
Pirimbayev'in 60. Yaşına Armağan, ISBN 978-9967-27-650-5, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi, Ekonomi Bölümü,
Bişkek, 330-343.

Yereli, A.B. & E. Atsan & M. Kızıltan (2015), «Yolsuzlukla Mücadelede e-Yönetişim ve Kırgızistan'daki Durum», içinde:
Prof.Dr. Cusup Pirimbayev'in 60. Yaşına Armağan, ISBN 978-9967-27-650-5, Kırgızistan-Türkiye MANAS Üniversitesi,
Ekonomi Bölümü, Bişkek, 278-310.

Yereli, A.B. & E. Atsan & M. Kızıltan (2015), «Türkiye ve Kırgızistan Yerel Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması»,
içinde: Prof.Dr. Cusup Pirimbayev'in 60. Yaşına Armağan, ISBN 978-9967-27-650-5, Kırgızistan-Türkiye MANAS
Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Bişkek, 155-175.

Yereli, A.B. (2014), «Siyasî Kriz Ekonomik Krizi Derinleştirir», 2023, Atılım Yayıncılık, 15 Şubat, (154), 22-27.

İşveren, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Kasım-Aralık, 51(6), 38-41.

Yereli, A.B. (2013), «Milliyetçilik Soruşturması», Türk Yurdu, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ocak, 102(305), 81-82.

müşahide ede bilmeyimdir.», Azerbaycanın Vergi Xeberleri, Azerbaycan Respublikasının Vergiler Nazirliyi, (12), 29-34.

Yereli, A.B. (2011), «Yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası için Bir Ekonomik Anayasa Önerisi», Anayasa Değişikliği
Hakkında T.B.M.M. Başkanlığı'na Sunulan Kişisel Görüş ve Öneriler, Aralık.

Politikalarının Performansı ve Nüfus-İstihdam Matrisi)», içinde: Prof.Dr. Aytaç Eker'e Armağan-Kamu Maliyesinde Seçme
Yazılar, editörler: N.T. Saruç & T. Gürdal & N. Altun, T.C. Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye
Bölümü, Sakarya, 41-61.

Yereli, A.B. (2010), «Azerbaycan'ın Ekonomik Güvenliği», Diyalog, TÜSİAB - Azerbaycan Türk Sanayici ve İşadamları
Beynelhalk Cemiyeti, 29, Şubat, Bakı-Azerbaycan, 17-19.

Asiascope, No: 3, March, 64-69.

<http://www.alomaliye.com/agustos_06/meslek_mensuplari_anketi.pdf>, 1 Ağustos.

Yereli, A.B. (2004), «Yüksek Vergiler Tüketicinin Alım Gücünü Düşürüyor», Bizim Market Dergisi, Mart, 18-20.

Yereli, A.B. (2001), «Rant Kollama Teorisine Yönelik Bir Eleştiri» [Warren J. Samuels & Nicholas Mercuro'dan Çeviri],
Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat, 1(4), Kasım-Aralık, 124-136.

Yereli, A.B. (1998), «Karbon Vergileri» [Michael Hoel'den Çeviri], Maliye Yazıları, (58), Ocak-Mart, 34-41.

Yereli, A.B. (1997), «Tasarruf-Yatırım Sürecinin Aktörleri», içinde: Prof.Dr. Nezihe Sönmez'in Anısına Armağan, Dokuz
Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 577-590.

Yereli, A.B. (1994), «1995 Yılında İzlenecek Kamu Gelirleri Politikası Nasıl Olmalıdır?», Ekonomik Vizyon, İz­mir Ticaret
Odası Dergisi, Kasım-Aralık, 66(12), 33-34.

Yereli, A.B. (1994), «Yolsuzluğun Tarihi» [Carl J. Friedrich'den Çeviri], içinde: Politik Yozlaşma ve Rant Kollama,
editörler: A. Eker & C.C. Aktan, TAKAV Matba­acılık, Yayıncı­lık, Sa­nayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, 7-14.

Yereli, A.B. (1993), «Paranın Özelleştirilmesi Üzerine» [Kurt R. Leube'den Çeviri], içinde: Kamu Ekonomi­si­nin Geniş­
lemesi ve Özelleştirme, editörler: A. Eker & C.C. Aktan, TAKAV Matba­acılık, Yayın­cı­lık, Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir,
398-407.

Yereli, A.B. (1991), «Devletin Vergileme Gücü Üzerindeki Anayasal Kısıtlamalar» [James M. Buchanan'dan Çeviri],
içinde: Kamu Tercihi ve Anaya­sal İktisat, editörler: A. Eker & C.C. Ak­tan, Aklıselim Ofset Tesisleri, İzmir, 391-413.